MOD 0,5 herringbone

Pinion for herringbone gear 18 teeth, M0,5

Pinion for herringbone gear 19 teeth, M0,5

Pinion for herringbone gear 20 teeth, M0,5

Pinion for herringbone gear 21 teeth, M0,5

Pinion for herringbone gear 23 teeth, M0,5

Pinion for herringbone gear 17 teeth, M0,5