Roerhoorn 34mm, gaatjes 2.5mm (2st)

Fixing adapter

Flexible shaft and Teflon sleeve

Prop shaft with stern tube

Stevenrohr/195+Welle M4x260 mm

Stevenrohr/235+Welle M4x300 mm

Carbon HYDRO (propeller 51mm)

Carbon HYDRO (propeller 48mm)

Carbon HYDRO (propeller 45mm)

Carbon HYDRO propeller (42mm)

Marine propeller (35mm)

Rudder/Servo T Arm 4mm

Rudder/Servo T Arm 3mm - 39mm

Raboesh Coupling  3,2 mm Shaft