Main rotor shaft, 10x199mm, LOGO 550/600 SX

Mikado
M04620
Bestel

Landing bow mounting, LOGO 500/600 Carbon

Mikado
M04400
Bestel

Driven belt 540 XL

Mikado
M02766
Bestel

Driven belt 490 XL LOGO 10

Mikado
M02765
Bestel

Horizontal Fin, LOGO 700/800 XXtreme

Mikado
M04562
Bestel

Carbon control rod for tail LOGO 600

Mikado
M04073
Bestel

Horizontal stabilizer neon-orange/blue

Mikado
M04625
Bestel

Linkage set swashplate, LOGO 700

Mikado
M05026
Bestel

Carbon control rod for tail LOGO 550 SX

Mikado
M04721
Bestel

Driven belt 564 XL

Mikado
M02444
Bestel

Horizontal stabilizer neon yellow Logo 500 / 600 series

Mikado
M04769
Bestel

Linkage set servo-swashplate, LOGO XXTreme 800

Mikado
M04585
Bestel

Tail rotor blade holder, LOGO 700/800

Mikado
M04583
Bestel

Driven belt 638 XL

Mikado
M04076
Bestel

Blade Holder 14mm blade grip, 5mm blade screw

Mikado
M04866
Bestel

Linkage set servo-swashplate, LOGO XXTreme 700

Mikado
M04785
Bestel

Clamp ring dia.10mm

Mikado
M02385
Bestel

Driven belt 608 XL

Mikado
M04070
Bestel

Spindle shaft 86mm, steel

Mikado
M02347
Bestel

Distance washer blade holder, LOGO 700

Mikado
M05050
Bestel

Upper bearing block for main rotor shaft, LOGO 480

Mikado
M04816
Bestel

Tail boom holder

Mikado
M02485
Bestel

Horizontal stabilizer, carbon LOGO 500/500SE (SE up to 2012)

Mikado
M04573
Bestel

Speed controler mounting plate, LOGO 500/600 Carbon

Mikado
M04396
Bestel

Main gear 138 teeth, module 0.7

Mikado
M03000
Bestel